Storebro Royal Cruiser Club

Klubb för möte med ofta

Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i klubbhusrestaurangen. Fastställande av röstlängd 2. Fråga om mötet behörigen utlysts 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare 5.

Höstmöteshandlingar : 27

Visningar: Transkript 1 Sida 1 av 5 Storebro Royal Cruiser Club Föreningens avsikt Föreningen är en sammanslutning för innehavare av Storebrobåtar och skall tillvarata medlemmarnas intresse för Storebrobåtar och sjöliv därtill verka för gott sjömanskap och aptitlig sjösäkerhet. Genom olika aktiviteter ska föreningen också verka för ett bestående nytta över tiden för Storebrobåtar. Passiv medlem rar närvara på klubbens allmänna möten men har ej rösträtt. Hedersmedlem utses som ständig medlem. För hedersmedlemmar gäller: - Utsedd hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift men har i övrigt samma jämställdhet och skyldigheter som vanlig medlem.

Sdating

Månadens dokument januari Dansanta och thésugna herrar Omslag till tidningen Eremiten. Dansanta samt thésugna herrar Årets första månadens handling har ingenting varken med någon fack- eller yrkesförening att göra. Nej, ej ens något yrke eller någon bestämd händelse.Leave a comment

Your email address will not be published.